Usluge transfera tehnologije

Transfer tehnologije ključna je aktivnost poduzeća utemeljenih na znanju i inovacijama.

Transfer znanja i tehnologija proces je koji se odvija između znanstvenih institucija i gospodarstva, kao i između gospodarskih subjekata na domaćem ili stranom tržištu. Tehnologija podrazumijeva proizvod, proces ili uslugu koji je zaštićen kao intelektualno vlasništvo te ima potencijal za komercijalizaciju.

Transfer tehnologije je dinamičan, višefazan, međuzavisan i kompleksan proces. To je prijenos gospodarski primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava s jednog gospodarskog subjekta (davatelja tehnologije) na drugi subjekt (stjecatelja tehnologije).

Transfer tehnologije omogućuje:

Davatelju tehnologije - da rezultate svog istraživačkog rada eksploatira putem trećih osoba i na taj način postigne znatne i nancijske učinke;
• Stjecatelju tehnologije - da bez angažiranja vlastitih i nancijskih sredstava stječe već gotova tehnološka rješenja čijim usvajanjem razvija svoj proizvodni program i na taj način povećava poslovni uspjeh i konkurentnost na tržištu.

Traženje pravog partnera može biti dugotrajan proces. Uspjeh ovisi o privlačnosti same tehnologije, o fazi razvoja tehnologije pri čemu je za one u ranoj fazi teže naći odgovarajućeg partnera, te na kraju uspjeh ovisi i o veličini tržišta.

Istraživanja pokazuju kako se najbolji uspjeh postiže suradnjom poduzeća (inovatora) s mrežama specijaliziranim za transfer tehnologije. Kombinacija znanja o samoj tehnologiji koje posjeduje davatelj te znanja o mehanizmima međunarodnog tržišta i mrežom kontakata koje pruža potporna institucija stvara optimalnu suradnju koja uz uloženi trud donosi rezultate.

Naš tim stručnjaka pruža usluge podrške pronalaženju stranih partnera za transfer tehnologije u svim fazama: od procjene inovativnog potencijala do sklapanja ugovora s inozemnim partnerom.

Glavni alat u tome su interne baze ponude i potražnje tehnologije te organizacija poslovnih susreta.

Tvrtke koje traže inovativne tehnologije ili strateške partnere za zajednički razvoj, licenciranje, proizvodnju, tehničku ili komercijalnu suradnju mogu putem EEN alata pretraživati tehnologijsku bazu mreže. U navedenoj se bazi nalazi preko 5000 profila potražnji i ponuda za tehnologijama tvrtki, istraživačkih instituta i sveučilišta iz Europe i šire.

Tvrtkama se nudi mogućnost automatskog dobivanja, putem e-maila, novih tehnologijskih proi la koji sadrže relevantne ključne riječi za tu tvrtku. Za ostvarivanje navedene usluge potrebno je obratiti se odgovarajućem lokalnom partneru.

Objava proi la vlastite tehnologije u našoj bazi stvara pretpostavke za pronalazak pravog partnera te nadalje da se krene u realizaciju suradnje. Sažetke tehnoloških proi la pregledavaju na dnevnoj bazi zaposlenici Mreže te sukladno referencama traže partnere u svojim zemljama. Profili se objavljuju i u biltenima, mrežnim stranicama i slično, sve radi nalaženja partnera.

Ukoliko se pronađe pravi partner za transfer tehnologije, Mreža nudi potporu u svim fazama pregovora.

Tipovi transfera tehnologije:

Ugovor o licenciranju (sporazum o prijenosu tehnologije)

Ugovorom o licenciranju prenose se određena prava od davatelja tehnologije (strane koja je razvila tehnologiju) na stjecatelja tehnologije u zamjenu za honorar ili tantijeme.

Pod sporazumom o prijenosu tehnologije smatra se:

• sporazum o licenciranju patenata
• sporazum o licenciranju tehnološkog znanja i iskustva (know-how)
• sporazum o licenciranju autorskog prava na računalni program
• kombinirani sporazum o licenciranju patenata, tehnološkog znanja i iskustva (knowhow) ili autorskog prava na računalni program, uključujući i svaki drugi sporazum koji sadrži licenciranje prava intelektualnog vlasništva.

Tehnička suradnja

Tehnička suradnja od obiju strana zahtijeva preuzimanje aktivne uloge u smislu davanja vlastitog znanja i iskustva.

Cilj takvog sporazuma jest:

• prilagodba tehnologije, proizvoda ili procesa za novu namjenu ili za namjenu u novoj grani industrije
• razvoj nove tržišno usmjerene tehnologije, proizvoda ili procesa

Sporazum o tehničkoj suradnji može sadržavati:

• zajednički razvoj novog proizvoda koristeći ekspertizu davatelja i proizvodno postrojenje stjecatelja
• zajednički razvoj nove inačice postojećeg proizvoda za specii čne tržišne potrebe
• studije izvedivosti koje uključuju testiranje prilagođeno za specii čnu tržišnu primjenu

Sporazum o tehničkoj suradnji nije primjenjiv za:

• istraživački projekt čiji rezultati nisu namijenjeni za plasman na tržište
• razmjenu uzoraka
• sporazum o povjerljivosti (Non-Disclosure Agreement NDA)
• usluge pružanja treninga
• savjetodavne usluge

Zajedničko ulaganje (joint venture)

Sporazum o zajedničkom ulaganju podrazumijeva sklapanje strateškog partnerstva između dva ili više poslovna partnera s ciljem zajedničkog poduzimanja poslovnih aktivnosti.

Osniva se novo, posebno poduzeće, posao ili poslovni projekt radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa. Zajedničko ulaganje način je za međusobno dopunjavanje i korištenje resursa i vještina, transfer tehnologije i know-how te prodor na strana tržišta.

Komercijalni sporazum s tehničkom pomoći

Ovakav sporazum odnosi se na komercijalne ugovore koji uključuje prijenos znanja i iskustva (know-how-a).

Know how može biti:

• Pomoć pri započinjanju ugradnje nove tehnologije
• Savjet ili trening za korištenje novog procesa
• Tehnički trening koji prati prijenos novih proizvoda ili procesa

Tehnička pomoć osigurava učinkoviti početak korištenja ili održavanje prenesene tehnologije. Pod tehničkom pomoći podrazumijeva se i ugradnja nove tehnologije (inženjerski radovi, montaža, testiranje, trening).

Na naslovnici možete pretražiti Bazu ponuda i potražnji za novim tehnologijama.