Obzor 2020

Obzor 2020. ( HORIZON 2020) je program EU usmjeren na izvrsnost u istraživanjima i inovacijama te na rješavanje društvenih izazova i povećanje konkurentnosti industrije s osobitim naglaskom na male i srednje poduzetnike. U razdoblju od 2014. – 2020 g. ovaj program nastojat će riješiti društvene izazove i premostiti jaz između istraživanja i tržišta tako što će, primjerice, pomoći inovativnim poduzetnicima da svoje tehnološke inovacije razviju u proizvode sa stvarnim tržišnim potencijalom. Proračun za Obzor 2020 iznosi 78,6 milijardi eura. Program je nastao spajanjem triju ranijih programa iz razdoblja 2007. – 2013. (dio CIP, FP7 i EIT)

U ovom programu pojam inovacija nije ograničen samo na komercijalno uvođenje novih ili znatno poboljšanih proizvoda i usluga, već uključuje i druge oblike inovacija kao što su društvene inovacije, inovativni sustavi i usluge, pilot projekti, poticanje potražnje kroz javne nabave, izrada specifikacija za nove standarde, poticajne nagrade, tržišne replikacije, inovativni poslovni modeli i partnerstva.

Struktura Obzora 2020. temelji se na tri glavna prioriteta:

Izvrsna znanost – s proračunom od 24,3 milijarde eura.

Ciljevi ovog prioriteta jesu povećanje izvrsnosti europskog znanstvenog potencijala, osiguravanje kontinuiranog priljeva vrhunskih svjetskih istraživača u Europu i omogućavanje pristupa vrhunskim istraživačkim infrastrukturama

Više informacija na: http://www.obzor2020.hr/izvrsna-znanost

2.Industrijsko vodstvo – s proračunom od preko 17 milijardi eura. U okviru ovog prioriteta poseban naglasak je na potpori inovacijskim aktivnostima u malim i srednjim poduzećima i osiguranju pristupa rizičnog financiranja istraživanja i razvoja. Posebno se želi ojačati industrijska konkurentnost u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, u tehnologiama vezanim za aktivnosti Svemir i u šest ključnih razvojnih tehnologija: nanotehnologiji, mikro-nanoelektronici, fotonici, naprednim materijalima, biotehnologiji i naprednim proizvodnim sustavima i preradi.

No, razrađeni su i drugi aspekti, kao što su: razvoj i provedba istraživanja i inovacija kroz javno-privatno partnerstvo, izgradnja učinkovitih veza industrije i sveučilišta, poticanja dodatnih ulaganja, posebno iz privatnog sektora, pristup financiranja rizika, potpora pred-komercijalnoj nabavi, nabavi inovativnih proizvoda i standardizaciji.

Više informacija: http://www.obzor2020.hr/industrijsko-vodstvo

Društveni izazovi – s proračunom od gotovo 31 milijarde eura. Aktivnosti unutar ovog prioriteta su usmjerene na povećanje učinkovitosti istraživanja i inovacija u odgovoru na ključne društvene izazove kroz povezivanje resursa i znanja u različitim poljima tehnologija i znanstvenih disciplina, uključujući i društvene i humanističke znanosti kao važne komponente za rješavanje svih izazova.

Ovaj prioritet obuhvaća različite aktivnosti, od istraživanja pa sve do trženja s naglaskom na inovacije u najširem smislu, kao što su pilot i demonstracijski projekti, podrška za javnu nabavu, društvene inovacije i drugi oblici inovacija, kao i uspostavljanje veza s aktivnostima europskih inovacijskih partnerstava (European Innovation Partnership - EIP).

Financiranje projekata usredotočeno je na sljedeće društvene izazove:

Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta žvotaSigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstvo ,vode i bioekonomijaSigurna, čista i učinkovita energijaPametan, zeleni i integrirani prometKlimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovineEuropa u promjenjivom svijetu Sigurna društva

Više informacija: http://www.obzor2020.hr/drustveni-izazovi

Aktivnosti za male i srednje poduzetnike u sklopu Obzora 2020 uključuju sve oblike inovacija s ciljem njihove komercijalizacije i veće iskorištenosti, što će im omogućiti i pojednostavljena pravila za sudjelovanje:

Olakšano je međunarodno sudjelovanje MSP u zajedničkim inovativnim R&D projektimaJednostavni evaluacijski kriteriji – izvrsnost, učinak i implementacija Manje i preciznije ciljane kontrole i revizijePoboljšana pravila zaštite intelektualnog vlasništva – osigurana ravnoteža između pravne sigurnosti i fleksibilnosti,Novi oblici financiranja namijenjeni za inovacije su: predkomercijalne odnosno predtržišne nabave, poticajne nagrade, namjenski krediti i vlasnički instrumenti

Obzor 2020 nudi malim i srednjim poduzećima novi Instrument čija su ciljna skupina sve vrste inovativnih malih i srednjih poduzeća. Tzv. SME Instrument obuhvaća tri faze:

Koncept i procjena izvedivosti –faza od ideje do razrade koncepta. Ona uključuje izvedivost koncepta, procjenu rizika, intelektualno vlasništvo, traženje partnera, studiju dizajna, pilot primjenu i sl. Od poduzetnika se u početku očekuje da objasni pozadinu ideje, njezin tržišni potencijal te prikaz potreba kako bi se realizirao i postigao uspjeh na tržištu. Najboljim poduzetnicima bit će odobren iznos od 50.000 EUR koji se trebaju utrošiti u razdoblju od 6 mjeseci. U ovoj fazi predviđen je i coaching. Rezultat ove faze je izrada Poslovnog plana. Demonstracija, tržišna replikacija te istraživanje i razvoj – Ova faza uključuje razvoj prototipa i testiranje, minijaturizaciju, izradu tržišne replikacije. Predviđeno trajanje ove faze je 12 do 24 mjeseca, a maksimalna vrijednost potpore kretat će se između 1 i 2,5 milijuna EUR. Rezultat ove faze je plan koji je spreman za investiciju. Komercijalizacija – ne uključuje izravno financiranje, ali podrazumijeva podršku kroz umrežavanje, trening, savjetovanje, informiranje, upravljanje intelektualnim vlasništvom, pomoć u pristupu privatnom kapitalu i sl.

Prijave na ove natječaje bit će omogućene samo malim i srednjim poduzećima (MSP), a moći će se prijavljivati i samostalno (bez partnera na projektu). MSP će dobiti stalnu institucionalnu podršku tijekom trajanja projekta koju će im pružiti partneri u Enterprise Europe Network-u (www.een.hr).

Kontakt u RH

Agencija za mobilnost i programe EU
Frankopanska 26,10000 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 5005 635
Fax: +385 (0) 1 5005 699
e-mail: info@mobilnost.hr

http://www.obzor2020.hr/

Više o programu i natječajima:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html