Kohezijski fond

Kohezijski fond ustanovljen je Ugovorom iz Maastrichta, s primarnim ciljem da slabije razvijenim državama članicama osigura zadovoljenje kriterija za sudjelovanje u ekonomskoj i monetarnoj uniji. Kohezijski je fond najmlađi član obitelji instrumenata Kohezijske politike, konačno uspostavljen Uredbom Vijeća 1164/EC od 16. svibnja 1994. g., a namijenjen je državama članicama čiji GNI ne prelazi 90% prosjeka EU-a.

Kohezijski fond kao instrument gospodarske i socijalne kohezijske politike usmjeren je najvećim dijelom na projekte s područja zaštite okoliša i Transeuropske prometne mreže. Fond pridonosi jačanju ekonomske i socijalne kohezije u državama članicama i vodi ispunjenju kriterija konvergencije.

Za razliku od ostalih fondova Kohezijske politike, koji funkcioniraju na regionalnoj razini, pri tome se vodeći načelom supsidijarnosti koje propisuje donošenje odluka na što nižoj razini i decentralizaciju provedbe, Kohezijski fond funkcionira na državnoj razini.

Uredbom Vijeća br. 1084/2006 propisana je provedba Kohezijskog fonda za razdoblje 2007. − 2013. g. Novom Uredbom nije promijenjena dotadašnja namjena Kohezijskog fonda. Osnovna namjena je jačanje gospodarske i socijalne kohezije Zajednice s ciljem promicanja održivog razvitka. Fond svoju namjenu ostvaruje najvećim dijelom ulaganjima u dva investicijska područja:

− Promet, s naglaskom na investicije u Transeuropsku prometnu mrežu (TENT), posebice u njene sastavnice od europskog interesa, koje je definirala Unija. Transeuropska prometna mreža predstavlja jedinstvenu, multimodalnu mrežu koja objedinjuje kopnene, zračne i pomorske prometne mreže, a s ciljem osiguravanja što bržeg protoka ljudi i roba diljem teritorija EU-a, pri tome osiguravajući međunarodnu prometnu povezanost.

− Okoliš, s naglaskom na ulaganja u upravljanje otpadom i vodama. Međutim, kroz Kohezijski fond mogu se financirati projekti koji pozitivno utječu na održivi razvitak, uz uvjet da takvi projekti imaju pozitivan učinak na okoliš. Tako je primjerice, kroz Kohezijski fond moguće ulagati u projekte vezane za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Ulagati se može i u prometnice izvan transeuropske prometne mreže, željeznicu, riječni i morski promet, intermodalne prometne sustave i u njihovo uvezivanje, upravljanje putovima, zračni i pomorski promet, čišći gradski i javni prijevoz.

Kohezijski fond nudi širok okvir za ulaganja, ali je na svakoj državi članici, prihvatljivoj korisnici Kohezijskog fonda, osmisliti operativne programe i projekte koji će doista biti usklađeni s područjima ulaganja definiranima Uredbom, ali i udovoljiti osnovnoj namjeni – jačanju gospodarske i socijalne kohezije.