Ostali Programi Unije

EUROPA ZA GRAĐANE - Europe for Citizens

Europska Unija prepoznala je važnost razvoja aktivnog građanstva koje će dati svoj doprinos u oblikovanju i provedbi politika nužnih za ostvarenje ciljeva EU.

Europski program „Europa za građane" 2014.-2020. nastavak je istoimenog programa iz prethodnog financijskog razdoblja, usmjeren približavanju Unije svojim građanima.

Dva su opća cilja navedenog programa:

1.Pridonijeti boljem razumijevanju EU, njezine povijesti i raznolikosti od strane građana;2.Potaknuti europsko građanstvo te poboljšati uvjete za civilno i demokratsko djelovanje na razini EU.

Ispunjenju zadanih općih ciljeva Program će pridonijetikroz jačanje udruga civilnog društva koje će pomoći angažmanu građana u demokratskom životu Unije.

Osim općih ciljeva, Programom su, radi što boljeg usmjeravanja aktivnosti, zadani i specifični ciljevi i to:

poticanje rasprave, razmišljanja i umrežavanja te prisjećanje o europskoj prošlosti, identitetu i ciljevima;potpora procesu demokratskog i civilnog sudjelovanja građana na razini EU razvijanjem građanske svijesti i razumijevanja političkih procesa EU te promicanjem prilika za društveno sudjelovanje i volontiranje na razini EU;ostale aktivnosti: analiza projekata te njihovo vrednovanje i širenje rezultata.

Za ostvarenje ovih ciljeva Europska unija je za razdoblje 2014.-2020. osigurala proračun od 186 mil. eura

Kontakt u RH

Ured za udruge Vlade RH
Služba tehničke podrške za program Europa za građane
Tel: +385 1 459 98 10
e-mail:europazagradane@uzuvrh.hr

Više o programu:

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm


MEHANIZAM EUROPSKE UNIJE ZA CIVILNU ZAŠTITU - Union Civil Protection Mechanism

Ovo je novi program koji spaja mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu i Financijski instrument za civilnu zaštitu, koji su bili na snazi za vrijeme financijskog razdoblja 2007-2013. godina. Program će osigurati financijska sredstva za bolju zaštitu od prirodnih katastrofa i nezgoda nastalih utjecajem ljudi.

Ciljevi programa:

ostvariti visoku razinu zaštite od katastrofa prevencijom i umanjenjem njenih učinaka stvaranjem kulture zaštitepojačati razinu spremnosti Unije u odgovoru na katastrofeolakšati brz i učinkovit sustav intervencija u hitnim slučajevima kod velikih katastrofa

Indikativni predloženi iznos je 513 milijuna EUR-a, a unutar ovog predloženog proračunafinancirati će se slijedeće aktivnosti:

Izrada studija, anketa, primjera dobre prakse i informacija, u svrhu spriječavanja, spremnosti i učinkovitog odgovora na katastrofeTreninzi, vježbe, radionice, razmjene osoblja i stručnjaka, stvaranje mreža sudionika, demonstrativnih projekata i transfera tehnologije Monitoring, procjena i evaluacija planiranog djelovanja,Javno informiranje, edukacije, osvješćivanje građana i prateći komunikacijski događaji Komunikacijske aktivnosti i mjere za promicanje vidljivosti rada civilne zaštite Europe u područjima spremnosti, zaštite i odgovora.

Korisnici potpora ne mogu biti fizičke osobe nego isključivo: tijela državne uprave, sveučilišta, međunarodne organizacije, nevladine organizacije, komercijalne tvrtke, uključujući malo i srednje poduzetništvo.

Mehanizam je otvoren za sve države članice EU, kao i za države članice Europskog gospodarskog područja. Ostale države mogu sudjelovati, ukoliko je to propisano za pojedinu aktivnost ili natječaj.

Kontakt u RH

Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Osoba na provedbenoj razini: gđa Tamara Kopal
Tel: + 385 1 3650-057
E-mail: tamara.kopal@duzs.hr

Više o programu:

http://ec.europa.eu/echo/policies/disaster_response/mechanism_en.htm


KREATIVNA EUROPA - Creative Europe

Program Kreativna Europa podupire europsku kinematografiju te kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju. Proračun za razdoblje 2014-2020. godina iznosi 1,8 mlrd eura što je ujedno i najveća svjetska potpora za kulturne i kreativne industrije. Program objedinjuje prijašnje programe vezane za kulturu (KULTURA, MEDIA, MEDIA MUNDUS), a ujedno i olakšava uvjete financiranja za mala i srednja poduzeća.

Kultura igra važnu ulogu u ekonomiji Europske unije, a kulturne i kreativne industrije sudjeluju s 4,5% u europskom BDP-u i čine 3,8% zaposlenih na europskoj razini (više od 8,5 milijuna radnih mjesta). Istraživanja su također pokazala da je u razdoblju 2000.-2007. godina zaposlenost u kulturnom i kreativnom sektoru rasla u prosjeku 3,5% godišnje.

Kreativna Europa sastoji se od tri programske aktivnosti:
1. Međusektorski financijski instrument za kulturni i kreativni sektor
2. Kultura
3. MEDIA

Potpora će uključiti brojne umjetnike, zaposlenike u kulturi i organizacije u umjetnosti, oglašavanju, filmu, TV-u, glazbi, baštini i industriji video igara. U program se uključuju sva MSP odnosno ona koja su aktivna u kulturnom i kreativnom sektoru.

Procjene su Komisije da će u razdoblju 2014.-2020. godina najmanje 8.000 kulturnih organizacija, 300.000 umjetnika, kulturnih profesionalaca i njihovih proizvoda primiti potporu, što će im pomoći u stjecanju iskustva i stvaranju međunarodne karijere.

Kreativna Europa je jednostavniji, pristupačniji i olakšani program za sve europske profesionalce u kulturnom i kreativnom sektoru bez obzira na disciplinu kojoj pripadaju.

Kreativna Europa je otvorena za sve zemlje članice EU, zemlje kandidatkinje, potencijalne kandidatkinje i susjedne zemlje. Ostale će zemlje moći sudjelovati u Programu u određenoj mjeri i pod određenim uvjetima.

Kontakti u RH

Program EU - Kultura:

Mladen Špehar
Anja Mamić
Služba za kulturnu kontaktnu točku - Sektor za europske poslove i medije
Uprava za međunarodnu suradnju i fondove Europske unije
Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb
tel.: +385 (0)1 4866 326
tel.: +385 (0)1 4866 293
fax: +385 (0)1 4866 586

mob:. + 385 99 267 4534
e-pošta: ccp@min-kulture.hr

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=9389

Služba za kulturne i kreativne industrije / Desk Kreativne Europe
Ministarstvo kulture
e-pošta: ced@min-kulture.hr
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

Mladen Špehar, voditelj Službe
telefon: 01/ 4866 326
mobitel: 099/ 2674 534
e-pošta: mladen.spehar@min-kulture.hr

Ana Perišić Mijić
telefon: 01/ 4866 306
e-pošta: ana.perisicmijic@min-kulture.hr

Anja Mamić
telefon: 01/ 4866 293
e-pošta: anjamamic@min-kulture.hr

NCP za potprogram Media = Hrvatski audiovizualni centar

MEDIA desk Hrvatske

Martina Petrović, voditeljica

Kralja Zvonimira 20, 10 000 Zagreb

tel. +385 1 465 5434, faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr

Više o programu:

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm


PROGRAM ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE - EU programme for Employment and Social Innovation (EaSI)

U okviru programa EaSI osigurano će se 920 mil. eura koji će biti na raspolaganju za razdoblje 2014-2020. Kroz ovaj program podržavaju se inovativne socijalne politike, promiče mobilnost radne snage, olakšava pristup mikrokreditiranju i potiče socijalno poduzetništvo.

EaSI obuhvaća tri podprograma:

1)PROGRESS - Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost

2)EURES - Europska mreža javnih službi za zapošljavanje

3)Mikrofinanciranje objekata - Europski program mikrofinanciranja

Progress (Programme for Employment and Social Solidarity)

Oko 550 mil. EUR (61% ukupnog proračuna) podupire aktivnosti s naglaskom na europsku dimenziju, kao što su usporedive analize, uzajamno učenje i razmjena primjera dobre prakse u području zapošljavanja i socijalne politike.

Program PROGRESS pomaže državama članicama u pripremi i provedbi politika reformi koje su potrebne za postizanje ciljeva strategije Europa 2020. Program također pomaže državama članicama u provedbi zakonodavstva EU u području zapošljavanja, socijalne politike i uvjeta rada. U provedbu će se uključivati nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, kao i socijalni partneri i organizacije civilnog društva.

Poseban dio proračuna od oko 100 mil. EUR bit će osiguran za provjeru novih rješenja u području zapošljavanja i socijalne politike u ključnim područjima kao što su zapošljavanje ili uključivanje mladih. Najuspješnija rješenja moći će se provoditi uz potporu Europskog socijalnog fonda (ESF).

EURES

Oko 160 mil. EUR (18% proračuna) namjenjeno je za mrežu EURES koja savjetuje i pruža informacije o radnim mjestima i obrazovnim prilikama u svim zemljama EU.

EaSI financira osnovne aktivnosti EURES, dok se nacionalne EURES aktivnosti mogu financirati iz Europskog socijalnog fonda. EURES Portal će se modernizirati i razvijati nove samouslužne alate za traženje posla (Your First EURES Job).

Mikrofinanciranje objekata i socijalno poduzetništvo

Oko 200 mil. EUR (21% proračuna) dodijelit će se davateljima mikrokredita kako bi mogli ponuditi više kredita i na taj način podržati razvoj socijalnog ulaganja na tržištu te olakšati pristup financijskim sredstvima. Gotovo 9.000 poduzetnika već je koristilo ove kredite u ukupnoj vrijednosti od 80 mil. EUR od početka provedbe ovog programa, odnosno od 2010. godine.


Kontakt u RH

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

Gordana Dragičević, voditeljica službe

Gordana.dragicevic@mrms.hr

Tel: 6109 763

Više o programu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hr&catId=89&newsId=1093


HERKUL III - Hercule III

Hercule III, program je Unije za razdoblje 2014.-2020. s proračunom od 110 mil.eura. Opći cilj programa jest zaštita financijskog interesa Unije te jačanje konkurentnosti gospodarstva, uz osiguranje zaštite novca poreznih obveznika, dok je specifični cilj prevencija i borba protiv prijevara, korupcije te ostalih aktivnosti usmjerenih protiv financijskog interesa EU. Program ima zadaću pomoći jačanju transnacionalne suradnje kroz educiranje državne i regionalne uprave i ostalih dionika.

Aktivnosti programa:

Prijenos specifičnih znanja te napredne opreme i informatičke tehnologije potrebnih za unaprjeđenje transnacionalne suradnje i suradnje s Komisijom;Potpora i olakšavanje provedbe istraga, kroz organiziranje zajedničkih timova te prekogranične akcije;Razmjena stručnjaka s područja sprečavanja krijumčarenja te potpora službama zemalja članica u uništavanju zaplijenjenih cigareta Tehnička i operativna pomoć tijelima zemalja članica zaduženima za provedbu zakona u borbi protiv nelegalnih prekograničnih aktivnosti i prijevara koje ugrožavaju financijske interese EU, s naglaskom na carinske službe. Izgradnja informatičkih kapaciteta u zemljama članicama i trećim zemljama kroz razvoj specifičnih baza podataka i informatičkih alata. Jačanje razmjene podataka, razvoj informatičkih alata potrebnih za istrage i praćenje rada na prikupljanju informacija.Organizacija treninga, radionica i konferencija s ciljem stjecanja znanja, razmjene informacija i iskustava vezanim uz ciljeve Programa.

Za potrebe provedbe programa, Komisija donosi godišnje programe rada, koji trebaju zadati ciljeve, očekivane rezultate, način provedbe, opise radnji koje će se financirati, naznaku iznosa za svaku pojedinu aktivnost te indikativni vremenski plan provedbe. Oni trebaju definirati i prioritete, kriterije ocjenjivanja i maksimalni udio sufinanciranja.

Potpora aktivnostima provodi se kroz 3 oblika i to: bespovratna sredstva, javna nabava i nadoknada troškova sudjelovanja u aktivnostima navedenih u programima.

Korisnici:
Državna i regionalna administracija zemalja članica i trećih zemalja kao i istraživačke, obrazovne institucije te neprofitne organizacije uključene u aktivnosti vezane za zaštitu financijskih interesa Unije. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi do 80% vrijednosti prihvatljivih troškova, s tim da u iznimnim slučajevima, uz odgovarajuće obrazloženje, može dosegnuti 90% vrijednosti prihvatljivih troškova


Kontakt u RH

Ministarstvo financija
Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara
Tel: 01 6321 159

Više o programu

http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/protecting_european_communitys_financial_interests/l33302_en.htm


PERIKLO 2020 - Pericles 2020

Periklo (Pericles) je program razmjene, pomoći i obuke namijenjen zaštiti eura od krivotvorenja. Ustanovljen je 2001. godine te se primjenjuje u svim zemljama Unije, bez obzira koriste li euro kao valutu ili ne. Proračun za razdoblje 2014-2020. iznosi 1 mil eura.

Institucija nadležna za provedbu Programa je OLAF (Europski ured za borbu protiv prijevara).

Zadaća Perikla je podići svijest i katalizirati suradnju između nadležnih strukturate poboljšati generalno razumijevanje relevantnih europskih i međunarodnih zakona i instrumenata.

Specifični cilj je zaštita eura od krivotvorenja i prijevara, kroz potporu i nadopunu mjera koje zemlje članice već poduzimaju te pomoć europskim i nacionalnim institucijama u razvoju međusobne suradnje, kao i suradnje s trećim zemljama i međunarodnim institucijama.

Kratkoročni ciljevi Programa obuhvaćaju:

podizanje svijesti o međunarodnom značaju eura te o potrebi njegove zaštite;potpora sprečavanju i suzbijanju krivotvorenja i drugih sličnih radnji kroz pružanje specijalizirane obuke i pomoći, uključujući i treninge trenera.jačanje suradnje između struktura i zaposlenika uključenih u aktivnosti borbe protiv krivotvorenja te poticanje razmjene informacija i iskustava.Potpora razvoju specifičnih zakonskih i sudskih mehanizama zaštite eura.Jačanje razine zaštite eura u zemljama koje se smatraju rizičnima kroz pomoć u nabavi specifične opreme.

Aktivnosti programa:

Podizanje svijesti o potrebi tješnje suradnje među nadležnim tijelima, kao i o zakonskoj regulativi koja uređuje zaštitu eura.Treninzi o legislativi, suradnji, istragama i sigurnosnim pitanjima vezanim uz euro.Razvoj i jačanje zaštitnih mehanizama te razmjena najboljih praksi.Nabava opreme potrebne za rad specijaliziranih agencija za borbu protiv krivotvorenja u trećim zemljama.

Program provodi i koordinira Europska komisija, odnosno njezin Ured za borbu protiv prijevara uz usku suradnju sa zemljama članicama kao i drugim institucijama poput EUROPOL-a i Europske središnje banke. Natječaji se objavljuju jednom godišnje.

Korisnici:

Prihvatljivi korisnici su zemlje članice, zemlje kandidatkinje za članstvo, kao i treće zemlje, s posebnim naglaskom na one zemlje u kojima je euro službena valuta.

Stopa sufinanciranja može iznositi i do 90% ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja.

Više o programu

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/training/index_en.htm


FISCALIS 2020

Fiscalis 2020 je program suradnje EU koji nacionalnim poreznim upravama omogućava stvaranje i razmjenu informacija i stručnog znanja. Proračun za razdoblje 2014-2020 iznosi 243 mil.eura.

Program omogućava partnerstvo u razvijanju i upravljanju velikim europskim informacijskim sustavima. Osnovni cilj programa je jačanje poreznog sustava između zemalja EU i uspostavljanje boljih odnosa unutar porezne politike. Program potiče bolju primjenu poreznih zakona u Europskoj uniji te nastoji informirati i razmjenjivati primjere dobre prakse sa zemljama kandidatkinjama, zemljama potencijalnim kandidatkinjama i zemljama članicama Europske unije.

Program podupire više aktivnosti na području porezne politike i omogućuje bržu i kvalitetniju primjenu poreznih zakona kroz sustav.

Aktivnosti programa:

Stvaranje kontrole u vezi s oporezivanjem osoba koje podliježu plaćanju poreza u različitim zemljama sudionicama Održavanje seminara, radionica, info dana i edukacija za primjenu programaRazvoj sustava razmjene i komunikacije (CCN/CSI, sustavi o PDV-u, sustavi trošarina i informatički sustav za upravljanje trošarina)

Korisnici:

Otvoren je svim državama članicama, zemljama kandidatkinjama i zemljama potencijalnim kandidatkinjama te određenim zemljama koje sudjeluju u Europskoj politici susjedstva.

Kontakt u RH

Ministarstvo financija – Porezna uprava
Osoba na provedbenoj razini:
mr.sc. Dubravka Sekulić Grgić, pomoćnica ravnateljice
Jelena Korica, više savjetnik specijalist
jelena.korica@porezna-uprava.hr
Tel:4809 240, 4809 221
E-mail: fiscalis@porezna-uprava.hr

Više o programu:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/index_en.htm


CARINE 2020 - Customs 2020

Cilj programa je promicanje suradnje između nacionalnih carinskih uprava uz mogućnost stvaranja te razmjenu informacija i ekspertiza. Program olakšava umrežavanje, zajedničke aktivnosti i obuku među osobljem, a u isto vrijeme financira IT sustave kako bi se pojačao razvoj elektronske naplate carine. Osim toga, pruža podršku carinskim upravama u području razvoja elektroničkog poslovanja, omogućuje jednostavniju i efikasniju primjenu carinskog zakonodavstva, doprinosi smanjenju administrativnog opterećenja.

Proračun za razdoblje 2014-2020. godina iznosi 548 milijuna EUR.

Aktivnosti programa

1.Razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava elektroničke razmjene podataka 2.Usporedne analize (Benchmarking)3.Aktivnosti nadzora4.Razvoj učinkovito rada carinske uprave i poboljšanja administrativnih kapaciteta5.Borba protiv prijevare i poboljšanja konkurentnosti i sigurnosti jačanjem suradnje između međunarodnih organizacija6.Seminari i radionice

Glavni korisnici
Ministarstvo financija - Carinska uprava

Partneri
Zemlje članice EU, zemlje pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU koje zadovoljavaju potrebne uvjete; u program ili u pojedine aktivnosti moći će se uključiti i predstavnici drugih državnih institucija, gospodarskih subjekata i međunarodnih organizacija

Kontakt u RH

Ministarstvo financija - Carinska uprava / Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju
Romana Robnik
romana.robnik@carina.hr
Tel: 6211 374, 62 11 380
e-mail: C2013-CROATIA@carina.hr

Više o programu:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htmZDRAVLJE ZA RAST - Health for Growth

Ovaj program je treća akcija koja financira ciljeve zdravstvene strategije Europske unije. S proračunom od 449,4 mil. eura napravit će se jednaka raspodjela sredstava za svaku od aktivnosti kako bi se ojačao zdravstveni sustav. Cilj ovog programa je rad s državama članicama u promociji zdravstvenog sustava, promicanja inovacija u zdravstvu i poboljšanje zdravlja građana EU te zaštita od prekograničnih zdravstvenih prijetnji. Svaka država članica mora u potpunosti biti odgovorna za svoje postupke i na profesionalnoj razini pružati zdravstvenu skrb i zdravstvene usluge.

Osnovni ciljevi programa su:

1.Prevencija bolesti i promicanje zdravlja2.Zaštita građana od prekograničnih zdravstvenih prijetnji3.Pristup sigurnijem zdravstvu za građane4.Promicanje inovativnih usluga u zdravstvenom sustavu

Korisnici

nadležna tijela odgovorna za zdravlje u državama članicama ili tijela javnog sektora (zakonito osnovane organizacije, javna tijela, tijela javnog sektora, a posebno istraživačke i zdravstvene ustanove, sveučilišta i visokoškolske ustanove), uključujući međunarodne organizacije koje djeluju u području zdravlja;nevladina tijela ovlaštena od strane tih nadležnih tijela (nevladina, neprofitna i neovisna, te djeluju u području javnog zdravstva; imaju učinkovitu ulogu u procesima civilnog dijaloga na razini Unije i nastoje ostvariti barem jedan od posebnih ciljeva Programa).


Program će biti usmjeren uglavnom na suradnju s nacionalnim zdravstvenim nadležnim tijelima, te kao platforma za suradnju u zdravstvenom sektoru zemalja članica.


Kontakti u RH

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Rockefellerova 7,10000 Zagreb
Vanja PAJIĆ
email:
vanja.pajic@hzjz.hr
Tel: 48 63 234
Mob: 098 1835 117

Marina Kuzman

marina.kuzman@hzjz.hr

Tel: 46 15 500, 48 63 234

Ministarstvo zdravlja:

Dunja Skoko Poljak, načelnica

dunja.skoko-poljak@miz.hr

tel: 4607-531

Martina Car

martina.car@miz.hr

tel: 4607-528

Više o programu:
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm


PROGRAM ZA PRAVOSUĐE- Justice

Program Pravosuđe Europske unije ima za cilj doprinijeti uspostavi europskog područja pravde promicanjem pravne suradnje u interesu europskih građana i poslovnih subjekata.

Program Justice nasljednik je tri programa iz razdoblja 2007.-2013., a riječ je o programima Građansko pravosuđe, Kazneno pravosuđe te Suzbijanje droga i informiranje.

Program promiče djelotvornu, sveobuhvatnu i dosljednu primjenu zakona Unije u području pravosudne suradnje u područjima građanskog i kaznenog prava te sprječava i smanjuje ponudu i potražnju droge.

Budžet programa iznosi 377.6 milijuna eura.

Aktivnosti programa:

1. Analitičke aktivnosti poput prikupljanja podataka i statistika; razvijanje zajedničkih metodologija; studije, istraživanja, analize i ankete; evaluacije i procjene učinka
2. Obuka za osobe koje rade u području zakonodavstva
3. Međusobno učenje, suradnja, podizanje svijesti i diseminacijske aktivnosti
4. Podrška ključnim sudionicima, umrežavanje specijaliziranih tijela i organizacija te nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti na razini Europe; financiranje mreža stručnjaka; financiranje europskih promatračnica

Korisnici:

Potencijalni prijavitelji su sva privatna i javna tijela i organizacije iz zemalja članica, zemalja koje su potpisale EEA sporazum, potencijalne zemlje kandidatkinje te Danska sukladno međunarodnom sporazumu.

Kontakt u RH

Ministarstvo pravosuđa
Ana Frangeš, Uprava za Europsku uniju i međunarodnu suradnju
afranges@pravosudje.hr
tel: 3710 303

Više o programu:

http://ec.europa.eu/justice/index_hr.htm#about-us-tab


PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA - Consumer Programme

Namjena programa s proračunom od 188,8 milijuna eura za razdoblje2014.-2020. je pomoći građanima da potpunosti ostvaruju svoja prava koja imaju kao potrošačii aktivno sudjeluju u jedinstvenom tržištu, čime se podržava rast, inovacije i ispunjavanju ciljevi Europe 2020.

Program promiče njihovo pravo na informiranost i educiranost te udruživanje u svrhu zaštite interesa. On ujedno usklađuje, podupire i nadzire nacionalne politike zaštite potrošača zemalja članica.

Stari program je završio krajem 2013. a novi program nastavlja rad na četiri ključna područja:

-Jedinstveno tržište sigurnih proizvoda za dobrobit građana

-jedinstveno tržište na kojem su građani dobro zastupljeni od strane profesionalnih potrošačkih organizacija

-tržište na kojem su građani svjesni i ostvaruju svoja prava kao potrošači, na način da pridonose rastu konkurentnih tržišta, građani moraju imati pravo na naknadu u slučaju problema, bez potrebe za dugotrajnim i skupim sudskim postupcima

- konkretna i učinkovita suradnja između nacionalnih tijela koja podržavaju provedbu prava potrošača te im pružaju podršku i savjete

Potencijalni prijavitelji su državni subjekti, državna tijela te potrošačke organizacije na nacionalnoj i EU razini

Kontakt u RH

Danijela Marković Krstić, voditeljica Odjela Europskog potrošačkog centra Hrvatska

Director of ECC Croatia

tel: 6109744

fax: 6109150

danijela.markovickrstic@mingo.hr

Više o programu:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy-programme/financial-programme/index_en.htm


PROGRAM O PRAVIMA, JEDNAKOSTI I GRAĐANSTVU - Rights, Equality and Citizenship Programme

Ciljevi programa

Program o pravima, jednakosti i građanstvu ima za cilj razvoj i promociju te zaštitu jednakosti i prava osoba. Budžet programa iznosi 439 milijuna eura.

Program ima 9 specifičnih ciljeva:

-Promocija nediskriminacije-Borba protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih vrsta netolerancije-Promocija prava osoba sa invaliditetom-Promocija jednakosti žena i muškaraca te ravnopravnosti spolova-Sprečavanje nasilja nad djecom, mladima, ženama i drugim ugroženim skupinama-Promicanje prava djeteta-Osigurati najvišu razinu zaštite podataka-Promicanje prava koja proizlaze iz građanstva Unije-Provođenje prava potrošača

U okviru programa financirati će se treninzi (razmjene kadrova, radionice, razvoj programa obuke, ...),uzajamno učenje, aktivnosti suradnje, razmjena dobrih praksi, razvoj ICT alata i dr. Isto tako podupirat će se i aktivnosti podizanja svijesti, konferencije kao i analitičke aktivnosti (istraživanja, prikupljanje podataka, razvoj zajedničkih metodologija, pokazatelja, ankete, pripreme vodiča ...).

U programu mogu sudjelovati sve zemlje članice EU, zajedno sa Islandom i Lihtenštajnom.

Kontakt u RH

Ministarstvo pravosuđa – Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju

Više o programu:

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm