21.11.2019, 14:12

Provedeno vrednovanje sustava odabira projekata

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojoj ulozi Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ odgovorno je za provedbu Operativnog programa te učinkovito i odgovorno korištenje sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.
Sredstva ovih fondova namijenjena su sufinanciranju projekata u područjima od istraživanja i razvoja i informacijskih tehnologija, preko poslovne konkurentnosti, energetske učinkovitosti, prometne povezanosti, zaštite okoliša i klimatskih promjena do socijalne uključenosti, zdravlja i obrazovanja. 

U okviru svoje odgovornosti, za Ministarstvo je od iznimne važnosti imati pouzdane informacije temeljem kojih može ocijeniti djelotvornost provedbe Operativnog programa te njegovu relevantnost u odnosu na društveno-gospodarska kretanja i okolnosti. Drugim riječima, važno je znati postižu li se uloženim sredstvima očekivani ciljevi i rezultati predviđeni Programom. Te se infomacije, između ostalog, prikupljaju i kroz postupke vrednovanja (evaluacija) programa koje provodi Ministarstvo kao Upravljačko tijelo.

Uspješnost provedbe Operativnog programa uvelike ovisi o projektima odabranim za sufinanciranje, stoga je Ministarstvo kao jedno od prvih vrednovanja pokrenulo upravo vrednovanje sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava. Vrednovanje je obuhvatilo sve Prioritetne osi Operativnog programa, tj. postupak odabira projekata vrednovan je u svim Prioritetnim osima.
Primarni cilj tog vrednovanja bio je ocijeniti učinkovitost, djelotvornost i funkcionalnost postupka odabira projekata. Drugim riječima, ovim vrednovanjem Ministarstvo je željelo:
✓ saznati omogućuje li uspostavljeni sustav odabir projekata koji su usklađeni s ciljevima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“,
✓ dobiti relevantne infomacije o samom postupku odabira kao jednom od ključnih elemenata strateškog upravljanja Operativnim programom koji ima značajan učinak na postizanje ciljeva programa.
Ispravan i odgovarajući postupak odabira projekata, uključujući primjenu odgovarajućih kriterija odabira projekata, treba osigurati da se u okviru provedbe Operativnog programa odabiru odgovarajući projekti koji su u skladu s njegovim specifičnim ciljevima i koji na najbolji način doprinose postizanju predviđenih rezultata programa.

Za više informacija preuzmite dokument u poveznici.