26.07.2021, 10:23

Državne potpore: EK pojednostavnjuje pravila o potporama u kombinaciji s potporom Unije

Europska komisija donijela je odluku o proširenju područja primjene Uredbe o općem skupnom izuzeću (GBER), čime će se državama članicama omogućiti provedba određenih mjera potpore bez prethodnog nadzora EK. Revidirana pravila odnose se na sljedeće: a. potpore koje dodjeljuju nacionalna tijela za projekte koji se financiraju putem određenih programa Unije kojima se centralizirano upravlja u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira i b. određene mjere državne potpore za potporu zelenoj i digitalnoj tranziciji, a koje su istodobno relevantne za oporavak od gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa.

Izuzimanje takve potpore od obveze prethodne prijave uvelike pojednostavnjuje situaciju i državama članicama olakšava brzu provedbu takvih mjera ako su ispunjeni uvjeti kojima se ograničava narušavanje tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu.

Kako bi se poboljšalo međudjelovanje pravila EU o financiranju i pravila o državnim potporama u okviru novog VFO-a, EK pojednostavnjuje pravila o državnim potporama koja se primjenjuju na nacionalno financiranje projekata ili financijskih proizvoda koji su obuhvaćeni određenim nedavno donesenim programima EU-a. Danas predstavljenim izmjenama Uredbe o općem skupnom izuzeću usklađena su pravila EU-a o financiranju i pravila o državnim potporama koja se primjenjuju na te vrste financiranja kako bi se izbjegle nepotrebne komplikacije i istodobno očuvalo tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu EU-a.

Nacionalna sredstva o kojima je riječ odnose se na sljedeće:

  1. - operacije financiranja i ulaganja koje se podupiru iz fonda InvestEU,
  2. - istraživački, razvojni i inovacijski projekti koji su dobili oznaku „pečat izvrsnosti” u okviru - programa Obzor 2020 ili Obzor Europa te sufinancirani istraživački i razvojni projekti ili - aktivnosti udruživanja u okviru programa Obzor 2020 ili Obzor Europa,
  3. - projekti europske teritorijalne suradnje, poznati i kao Interreg.

Zahvaljujući današnjoj izmjeni Uredbe o općem skupnom izuzeću države članice sada mogu izravno provoditi te mjere bez prethodne prijave Komisiji, koja mora biti obaviještena tek naknadno. Potporu u tim područjima moguće je izuzeti od obveze prethodne prijave zahvaljujući zaštitnim mjerama ugrađenima u programe Unije kojima centralizirano upravlja Komisija. Konkretno, potporom dodijeljenom u kontekstu tih programa: a. ostvaruje se zajednički interes, b. ispravlja se određeni tržišni nedostatak ili ostvaruju ciljevi društveno-gospodarske kohezije i c. potpora je ograničena na nužni minimalni iznos.

Isto tako, izmjenom Uredbe o općem skupnom izuzeću EK državama članicama daje još više mogućnosti za pružanje potpore potrebne za dvostruku tranziciju na način koji će također omogućiti brzu pomoć tvrtkama kojima su potrebna financijska sredstva za borbu protiv gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa.

Relevantne potpore za ostvarenje tih ciljeva koje su sada izuzete od obveze prethodnog obavješćivanja EK imat će ulogu i u nastavku priprema za razdoblje nakon krize. Nove kategorije potpora koje će biti izuzete od obveze obavješćivanja obuhvaćene su područjima politike koja su glavni prioriteti za dvostruku tranziciju. Također, potpore koje se pružaju u tim područjima pridonijet će oporavku od gospodarskih posljedica krize uzrokovane koronavirusom te će se njima osigurati da taj oporavak pridonese prelasku na zeleno i digitalno gospodarstvo. Relevantne kategorije potpora su sljedeće:

  1. - potpore za projekte energetske učinkovitosti u zgradama,
  2. - potpore za infrastrukturu za punjenje i opskrbu gorivom cestovnih vozila s niskim emisijama,
  3. - potpore za fiksne širokopojasne mreže, mobilne mreže 4G i 5G, određene projekte infrastrukture za transeuropsku digitalnu povezivost i određene vaučere.